INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Internetowy System Rejestracji kandydatów: 

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Zalecaną przeglądarką do wypełnienia formularza IRK jest Google Chrome lub Firefox. W przypadku wystąpienia problemów, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem błedu na adres mailowy: wtt@ast.bytom.pl

REJESTRACJA OTWARTA W TERMINIE: 05.05.2021-30.08.2021

Kompletowanie e-teczki (I eliminacja):

W systemie IRK kandydat znajdzie miejsce na wprowadzenie linku do playlisty w serwisie youtube (tj. e-teczka), na której znajdować się będą materiały wymagane w I eliminacji. W załączeniu link do instrukcji, pokazującej jak stworzyć playlistę. 

INSTRUKTAŻ JAK ZAMIEŚCIĆ FILM NA YOU TUBE

https://youtube.com/watch?v=RfM96QAcTqE%3Fwmode%3Dtransparent

Uwagi techniczne do realizacji nagrań w całym postępowaniu rekrutacyjnym:

 Filmiki muszą być nagrywane w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, bez montażu i efektów specjalnych; prosimy potraktować  obiektyw jak czułego i uważnego widza.

Oczekujemy nagrań  dobrej jakości,  w układzie poziomym, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720p tj. 1280×720 pikseli z liczbą klatek 24 lub 25kl./s. Zalecamy umieszczenie ich na założonym przez kandydata koncie na portalu YouTube. Każdy utwór musi być zapisany w osobnym linku i opisany wg wzoru: jan.nowak_wizytówka;  jan.nowak_wiersz_I_etap;  itp. a następnie adres linku wprowadzony do systemu IRK w odpowiednim polu.Wprowadzone dane zostaną sprawdzone, w przypadku pozytywnej weryfikacji kandydat otrzyma informację o wpisaniu na listę przystępujących do egzaminu, w przypadku braku wszystkich wymaganych pozycji nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Nie ma możliwości późniejszego dosyłania materiałów ani zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.

E-teczka powinna zawierać:

  1. 1.    Videowizytówkę

Krótkie nagranie prezentujące kandydata. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca urodzenia, daty uzyskania matury. Filmik trwający maksymalnie 1 minutę powinien pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.

  1. 2.   Repertuar dla podkomisji tanecznej

Podkomisja taneczna określa potencjał kandydata w poszczególnych modułach tanecznych.

W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną.

W przesłanych materiałach kandydaci powinni zaprezentować się w kostiumie do ćwiczeń ruchowych, np. trykot baletowy lub inny kostium niekrępujący ruchów ciała, przylegający.

Prosimy  o przygotowanie 4 filmików w osobnych nagraniach, zgodnie z filmikami instruktażowymi dostępnymi pod linkami:

FILIMIK 1: https://youtu.be/K6voKHxiyNk

Skrót zawartości instruktażu:

Prezentacja ćwiczeń nagranych w ustawieniu kamery z przodu i z boku, ćwiczenia wykonane w trykocie lub stroju, gdzie widać kolana i barki.

1a. Przysiad z drążkiem nad głową

1b. Skłon tułowia do przodu

1c. Przejście przez płotek – do przygotowania płotku wykorzystaj np.: 2 krzesła i sznurek

FILIMIK 2  https://youtu.be/88ezwA2nWYI

Prezentacja dwóch ćwiczeń z podstaw tańca klasycznego w dwóch ustawieniach kamery z przodu i z boku, przy widocznej całej sylwetce, tj.: demi-plie i battement tendu.

FILMIK 3

Trzecia prezentacja to solo taneczno-ruchowe do muzyki (1 min.)

FILMIK 4

Czwarty filmik to solo taneczno-ruchowe zaprezentowane w ciszy (1 min.)

  1. 3.   Repertuar dla podkomisji aktorskiej

Podkomisja aktorska bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, zadań aktorskich, wymowy i głosu. W podkomisji zasiada od 3 do 5 członków. Podkomisja ogląda przesłane przez kandydatów materiały oraz wydaje ocenę pozytywną lub negatywną. Wszyscy kandydaci powinni zaprezentować się podkomisji aktorskiej w stroju formalnym, np. koszula, elegancka sukienka, spódnica, garnitur itp.

Prosimy o przygotowanie 1 filmiku (do 5 minut) przygotowanego w półzbliżeniu (planie bliskim)

instruktaż:

Filmik ma zawierać 3 nagrania ze wskazaniem tytułu i autora utworu, tj.:

– jeden wiersz klasyczny,

– fragment prozy współczesnej,

– jedną piosenkę ludową a capella.

  1. 4.  W przypadku cudzoziemców należy załączyć dodatkowe materiały, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. (Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021).

Wyniki po I eliminacji:

Kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny (przez obie podkomisje: taneczną i aktorską) przechodzą do następnego etapu. O wyniku oraz dokładnym terminie uczestnictwa w II eliminacji kandydat zostanie poinformowany poprzez system IRK.

II eliminacja:

W przypadku przeprowadzenia egzaminu online

II eliminacja odbywa się w połączeniu obu podkomisji na platformie MS TEAMS w formie  videokonferencji. Egzamin jest konkursowy i punktowany przez komisję złożoną od 6 do 10 osób. O terminie połączenia kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

Zalecamy wcześniejsze zainstalowanie aplikacji MS TEAMS i zadbanie o dobre, stabilne łącze internetowe, rekomendujemy korzystanie z połączenia kablowego. Prosimy także o zabezpieczenie spokojnej, dość dużej i dobrze oświetlonej przestrzeni, w której zdający będzie mógł bezpiecznie wykonać polecone przez Komisję zadania. Prosimy również o przygotowanie dostępu do ściany. Kandydat proszony jest o przygotowanie dowodu osobistego, celem weryfikacji tożsamości. Dowód należy okazać przybliżając komisji dokument do kamery podczas finałowego przebiegu egzaminu.

Na godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu pracownik dziekanatu połączy się z kandydatem, aby sprawdzić czy działanie aplikacji nie budzi zastrzeżeń.

Przebieg II eliminacji:

  1. Egzamin rozpoczyna się od 15-minutowej lekcji tańca współczesnego w wyznaczonych podgrupach (pomiędzy  godz. 9:00-12:00).  W lekcji jednorazowo uczestniczyć będzie 6 osób, wyznaczonych i poinformowanych przez komisję. Lekcja prowadzona będzie online na platformie  MS TEAMS przez jednego z wykładowców. Pozostali członkowie Komisji rekrutacyjnej będą na żywo obserwować przebieg lekcji. Kandydat ma za zadanie odbyć lekcję online i ją nagrać. Nagrany materiał do godziny po zakończeniu lekcji należy wgrać na indywidualną playlistę (e-teczkę).
  2. Rozpoczęcie konkursowego-finałowego przebiegu egzaminu – videokonferencja (od godz. 13:00). Jest to indywidualne spotkanie Komisji rekrutacyjnej z kandydatem w wyznaczonej mu wcześniej godzinie. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu na bazie przygotowanych tekstów, mając na uwadze interpretacje i zadania aktorskie, jak również zadania taneczne, ruchowe i improwizacyjne, sprawdzające jego umiejętności. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem. Wymagania repertuarowe muszą być zgodne z zasadami rekrutacji.

Wytyczne w przypadku zmiany trybu II eliminacji na formę bezpośrednią:                                

Struktura II eliminacji nie ulega zmianie w przypadku organizacji rekrutacji na żywo. Gdyby okazało się, że kandydat został zakwalifikowany do II eliminacji, ale przebywa na kwarantannie dopuszcza się możliwość zdawania przez niego egzaminu konkursowego online.

Sprawdzian teoretyczny:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Etap ten dotyczy przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowy kwalifikacyjnej. Punktacja wynika z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym:

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 10 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) na poziomie rozszerzonym – 15 punktów.

Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:

a) kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”,

b) kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

c) obcokrajowców deklarujących studiowanie w AST na zasadach odpłatności,

d) kandydatów z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma, którzy w tej części uzyskują 15 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,

e) laureatów i finalistów olimpiad historycznej lub polonistycznej stopnia centralnego, którzy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 15 punktów po przedłożeniu w/w dyplomu.

Osoby wymienione w punktach a), b), c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów. – termin rozmowy kwalifikacyjnej będzie ustalany indywidualnie z podlegającym mu kandydatem.

Ogłoszenie wyników końcowych:

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Teatru Tańca do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym zostaną doliczone punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.

W przypadku konieczności przeprowadzenia II eliminacji w formie videokonferencji papierową wersję dokumentów (tzw. teczkę kandydata) należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie na I rok studiów w  dziekanacie WTT terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku końcowego. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację wpisania na listę studentów I roku.

Zawartość teczki:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

– obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

–  cudzoziemcy:

a. kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b. wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

–  wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub

–  świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub

–  dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub

–  dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub

–  świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę średnią lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art.93 ust 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2. aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt.,

3. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,

4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

5. kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)

ZAPRASZAMY. DOŁĄCZAJCIE DO NAS!